JOSEF HIBBERT

Josef Hibbert

Hy het onlangs afgestudeer aan die Teologiese Skool. Hy sal DV aan die begin van Augustus by Klassis Molopo ondervra word met die oog op beroepbaarstelling. Die kerkraad het intussen vir Josef genader om behulpsaam te wees met bedieningswerk in die gemeente tot aan die einde van hierdie jaar, in ag genome die feit dat hy wel intussen beroep kan word. Die kerkraad het hom gevra om veral te help met huisbesoeke by ons ouer lidmate, en met siekebesoeke en jeugaksies.

Josef Hibbert 
Selfoon: 074 172 7297 
This entry was posted in Kerk.