SUSTERSAAMTREK 2017

Sustersaamtrek word gewoonlik in Maartmaand gehou. Ons woon die geleentheid as ‘n groep by en dit word deur die bestuur gekoordineer.
Ons gaan almal na die Sustersaamtrek by GK Potchefstroom-Oos. Laat weet vir Nelly van der Spoel as jy dié spesiale oggend saam met ons wil kuier.
Hou hierdie spasie dop vir meer inligting.

Sustersaamtrek Saterdag 4 Maart 2016 van 08:00 tot 13:00 by GK Potchefstroom-Oos. Koste beloop R100pp. Die tema is: DIE VREUGDE VAN ‘N LEWENDE GELOOF

 

Vir die wat saam met ons Sustersaamtrek toe wil gaan, skryf jou naam op. Die lys is in die saal. Die finale getalle moet op 20 Februarie gegee word.

Die Vroueblad het Bybelstudies met die oog op die Saamtrek geplaas. Ons gaan die volgende 5 Sondae in Die Kerkwerf die Bybelstudies plaas. Elke suster, en ook broeder, kan die Bybelstudies gebruik.

5 Februarie

ʼn Lewende geloof getuig van ʼn lewende verhouding met die lewende Christus

Bybelstudie (1):  God tree in ʼn lewende verhouding met ons

Opgestel deur ds. Abel Steyn (GK Lydenburg)

 1. Lees Gen. 1: 26-27. Op watter manier tree God in ’n verhouding met die mens?
 2. Lees Gen. 1:28-29. Wat sê die Here vir die mens? (Let op na die feit dat God met die mens praat – gesprek is ʼn belangrike element van enige verhouding).
 3. Lees Gen. 12: 1-3. Wat sê die Here hier vir Abram?
 4. Lees Gen. 15: 1-6. Wat belowe die Here wanneer Hy Hom in ’n gesig aan Abram openbaar? Wat is Abram se reaksie hierop? (Let op die verhouding wat hier gevestig word).
 5. Lees Gen. 17: 1-7. Wat belowe die Here weer hier aan Abraham en wat verwag Hy van Abraham? (Let op die elemente van die persoonlike verhouding tussen God en Abraham en hoe hulle verhouding groei).
 6. Wat sê hierdie gedeeltes in die Ou Testament vir jou van die persoonlike verhouding waarin God vandag met jou staan?

12 Februarie

 ʼn Lewende geloof getuig van ʼn lewende verhouding met die lewende Christus

Bybelstudie (2):  Christus – bevestiging van die lewende verhouding tussen God en die sondaar

Opgestel deur ds. Abel Steyn (GK Lydenburg)

Lees Hebreërs 10:11-18

 1. Wat is die betekenis van Jesus Christus se één offer teenoor die baie offers van die Ou Testament?
 2. Na aanleiding van Jer. 31:33-34 (soos aangehaal hier in verse 17-18): hoe kry die verbond dieper betekenis in die lewe van sondaars?
 3. Na die één offer van Christus – met watter gesindheid kyk die Here na ons sondes?
 4. Hoe word ons vandag nog daarvan verseker dat ons sondes vergewe is?
 5. Hoe ontvang ons dan vandag vergifnis van ons sondes? (kyk weer na verse 17-18).

19 Februarie

 ʼn Lewende geloof getuig van ʼn lewende verhouding met die lewende Christus

Bybelstudie (3):  Die lewende verhouding tussen God en die gelowige roep om ʼn reaksie

Opgestel deur ds. Abel Steyn (GK Lydenburg)

Lees Hebreërs 10:19-25

 1. Wat behels die “vrye toegang” (vers 19)?
 2. Van watter heiligdom praat vers 19?
 3. Wat het die voorhangsel en die nuwe weg met mekaar te make?
 4. Van watter lewe word daar in vers 20 gepraat?
 5. Wat beteken die priesterskap van ons Here Jesus Christus vir ons vandag?
 6. In watter gesindheid moet ons nou tot God nader?
 7. Waarom is die hart en die liggaam gereinig volgens vers 22?
 8. Watter hoop bely die gelowige vandag en watter rol speel hoop in ons lewens?
 9. Waarom moet medegelowiges na mekaar omsien?
 10. Na watter liefde word daar in vers 24 verwys?
 11. Waarom moet gelowiges goeie dade doen?
 12. Waarom is die samekomste van ’n gemeente so belangrik?

26 Februarie

 ʼn Lewende geloof getuig van ʼn lewende verhouding met die lewende Christus (Bybelstudie 4)

Opgestel deur Ds. Abel Steyn (GK Lydenburg)

Die vorige keer het ons uit Heb. 10:19-25 gesien dat hierdie lewende verhouding roep om ʼn reaksie of antwoord.  Ons antwoord op God se herstel van die gebroke verhouding tussen Hom en die sondige mens deur die reddingsdaad van Jesus Christus, is geloof. Geloof is ʼn gawe van God wat gebruik moet word  – dit moet in aksie kom. Daarom gaan ons in hierdie maand se Bybelstudie fokus op geloof wat tot dade moet oorgaan.  En waar beter kry ons sulke riglyne as in die boek van Jakobus?

Lees Jakobus 2: 14-26

 1. Wat is geloof? (lees Hebreërs 11: 1)
 2. Waarom is dade so belangrik in ʼn Christen se lewe?
 3. Wat is die verhouding tussen geloof en dade?
 4. Word ʼn mens op grond van sy dade gered?
 5. Kan ʼn mens sê jy is ʼn Christen as jy nie glo nie?
 6. Wat is die regte siening oor die verhouding tussen geloof en dade?

5 Maart

Die vreugde daarvan om in ʼn lewende verhouding met die lewende Christus te leef (Bybelstudie 5)

Opgestel deur ds. Abel Steyn (GK Lydenburg)

Vir persoonlike Bybelstudie:

Lees eers Paulus se sogenaamde blydskapsbrief, Filippense (dis net 4 hoofstukke), en merk in jou Bybel of teken in ʼn notaboekie aan hoeveel keer Paulus in hierdie kort brief die woord “bly” of “verbly” of “blydskap” gebruik.

Beantwoord dan die volgende vrae:

 1. Is daar ʼn verskil tussen geluk en blydskap?
 2. Hoe lyk die verhouding tussen Paulus en die gemeente van Filippi?
 3. Waar is Paulus wanneer hy hierdie brief aan die gemeente skryf (Fil. 1:7)?
 4. Hoe behou Paulus sy blydskap ondanks sy haglike omstandighede soos dit blyk uit vraag 3 (Fil. 3: 10-11)?
 5. Waaruit kry Paulus ware vreugde (Fil. 1: 7; 18-19; Fil. 2:1-4; 14-17)?
 6. Na aanleiding van die Filippensebrief – waarin wortel wáre lewensvreugde?
 7. Wanneer dit goed gaan met ʼn mens, is dit maklik om lewensvreugde te hê. Dink jy Paulus se opdrag in hoofstuk 4:4 is:
  • Maklik uitvoerbaar?
  • Wérklik moontlik? Indien wel, sal ʼn mens dit uit eie krag kan regkry?

Ten slotte: JJ Müller meld in sy kommentaar oor Filippense (NGK-Uitgewers, 1992) van Bengel wat die Filippensebrief as volg saamgevat het: “ek verbly my, verbly julle”.

 

 

This entry was posted in Kerk.