DIE SUSTERS

Die Susters vergader die eerste Dinsdagaand om 19:00 in die maande Februarie, Maart, Mei, Augustus, September en Oktober. Behalwe vir die Septembervergadering wat in die saal van Huis Eikelaan plaasvind, geskied al die vergaderings in ons kerksaal. Tydens vergaderings is daar ‘n gas wat die Susters kom toespreek en een van die bestuurslede tree as gasvrou op.

Ons bestuur bestaan uit: Nellie van der Spoel, Karin Bain, Jana Jansen van Rhyssen, Ina Steyn, Hanlie Jordaan, Marie Coetzee, Leana Mostert. Ons gemeente het ‘n aktiewe groep wyksusters. Hulle doen al die skakeling in die gemeente en is nou betrokke by elke lidmaat se wel en weë. Die bestuur, ouderlinge en diakens steun baie op die werk van die wyksusters.

Jaarliks is daar ‘n paar hoogtepunte:

Sustersaamtrek word gewoonlik in Maartmaand gehou. Ons woon die geleentheid as ‘n groep by en dit word deur die bestuur gekoordineer. In Oktober vind die jaarlikse verkoping plaas. Die fondse wat hier ingesamel word, word aangewend vir ons gemeente, die diakonie en buite instansies ontvang ook ‘n bydrae. In November is Potchefstroom se gesamentlike afsluiting. Die gasgemeente word per rotasiebeurt bepaal.

Ds. Ronald Bain as Spreker

Sustersvergadering 4 September 2018 by Huis Eikelaan 
Tema: Die betekenis van ons lewe
Spreker: ds. Ronald Bain

Luister graag wat ds. Ronald Bain op die Sustervergadering vertel het, hieronder:


00:00